Gimnazjum

Home / Gimnazjum

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM “NASZA SZKOŁA” IM. J. KORCZAKA W WARSZAWIE.

O szkole

Jesteśmy nowoczesną, niewielką placówką w której dobrze znamy swoich uczniów. W Naszym Gimnazjum panuje niepowtarzalna, ciepła i rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu talentów i zainteresowań. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, potwierdzony dobrymi wynikami naszych uczniów.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oferuje pomoc w przygotowaniu do konkursów, egzaminów i sprawdzianów. Naszą kadrę pedagogiczną tworzą ludzie z pasją i zamiłowaniem stosując w nauczaniu metody i techniki aktywizujące, motywują wychowanków do pracy. Organizacja pracy w naszej szkole wspomaga proces edukacji. Oferta edukacyjna skierowana do uczniów jest skonstruowana w taki sposób, by stworzyć im możliwość poszerzenia i uzupełnienia wiedzy, oraz dać szansę na odniesienie sukcesu.

Jako szkoła pragniemy dotrzeć do potrzeb każdego ucznia, pomóc mu w odnalezieniu własnej drogi, nieustannie wspierając jego rozwój emocjonalny i intelektualny.

Nasza misja

  • Rozwój społecznych kompetencji ucznia niezbędnych do właściwego wypełniania obowiązków  w rodzinie i społeczeństwie;
  • Kształcenie obywateli o umysłach otwartych na zmiany; świadomość  i odpowiedzialność, uważność,
  • Nauczanie przedsiębiorczości potrzebnej do aktywnego i skutecznego udziału w życiu gospodarczym,
  • Uświadamianie uczniowi jego własnej wartości jako człowieka,
  • Kształtowanie nowoczesnych postaw patriotycznych wobec ojczyzny, społeczeństwa i świata zewnętrznego
  • W zakresie swej działalności  wyznaczonej treścią obowiązujących aktów prawnych, w tym ustawy o systemie oświaty, szkoła kładzie szczególny nacisk na:
  • Poszukiwanie i wspomaganie rozwoju talentów wszystkich uczniów, w tym opiekę nad  uczniami szczególnie uzdolnionymi.
  • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,  a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form  pracy dydaktycznej;
  • Stosowanie odpowiednich, nowoczesnych i opartych na doświadczeniach innych ośrodków  naukowych, dydaktycznych i specjalistycznych w kraju i poza jego granicami  treści, metod i  organizacji nauczania młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  oraz predyspozycjami i możliwościami;

Nasza oferta

Naukę w klasach liczących maksimum 16 uczniów

Naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze

Naukę języka hiszpańskiego

Atrakcyjne zajęcia wychowania fizycznego i fakultatywne (piłka nożna, taniec, lodowisko, pływalnia)

Ciekawe zajęcia artystyczne z elementami arteterapii

Lekcje etyki lub religii

W ramach indywidualizacji procesu nauczania zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

Koła przedmiotowe przygotowujące do konkursów i olimpiad, oraz koła rozwijające zainteresowania

Interesujące wycieczki i wyjazdy szkolne – przynajmniej raz w miesiącu, wyjścia do kina, do teatru, lekcje muzealne

Smaczne posiłki (catering), napoje mleczne, owoce i warzywa w ramach programów rządowych

Zajęcia ze specjalistami: pedagog oraz psycholog

Realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.

Konkursy

Projekty

Kontakt

Adres do korespondencji:

Niepubliczne Gimnazjum „Nasza Szkoła” im. J. Korczaka w Warszawie

ul. Pomorska 31a

03 – 101 Warszawa

Dane do przelewu:

Edukacja J.M. Liczydło 3, Warszawa

nr konta: 38 1500 1012 1210 1013 0823 0000

Dyrektor Szkoły:

Joanna Ciupik – Molińska

Tel. 504242 145

E- mail: dyrektor@naszaszkola.edu.pl

Sekretariat Gimnazjum „Nasza Szkoła”

Uwaga! od dnia 1 grudnia 2016 roku uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji mailowej na adres Niepublicznej Szkoły Podstawowej “Nasza Szkoła”podany poniżej.

sekretariat@naszaszkola.edu.pl

Dokumenty