O Naszej Szkole

O Naszej Szkole

Szkoła, która opiera się na założeniu, że zdobywanie wiedzy nie jest celem nadrzędnym, a jedynie częścią procesu i jest równorzędne z wychowaniem na wartościach – budzi czasem u rodziców obawy, że dzieci nie poradzą sobie w dorosłym życiu, jeśli w 100% nie zrealizują podstawy programowej i nie zdadzą egzaminów końcowych na 100% lub więcej 😊. Przy tych obawach zapomina się zwykle, że misją szkoły jest (a przynajmniej powinno być) przygotowanie młodego człowieka do ŻYCIA (szeroko rozumianego) a nie jedynie do dostania się do najlepszego liceum, które najlepiej przygotuje do najlepszych studiów. Oczywiście sam cel, jakim są prestiżowe uczelnie i potem równie doceniana praca jest wart zachodu, jednakże tyko wtedy gdy dla jego osiągnięcia dziecko nie poświęca całego siebie na ołtarzu wygórowanych oczekiwań najbliższego otoczenia.

Aby połączyć oczekiwania w jeden zintegrowany proces, Nasza Szkoła stara się od lat stosować kilka zasad:
 • Uczymy się w oparciu o różnorakie programy autorskie, dzięki którym unika się edukacyjnej sztampy i umożliwia się doskonalenie i poszerzanie kompetencji językowych (CLiL i Global Scholars), rozwija kreatywność i wrodzone zdolności dzieci (Odyseja Umysłu), poznaje swoje mocne strony i predyspozycje (Indywidualni.pl) a wykorzystując zajęcia bazujące na dramie czy projekcie Original Play – dzięki obecności terapeutów i pracy z ciałem – buduje relacje społeczne i uczy zasad dobrego współżycia.
  Dzięki takiemu podejściu uczniowie już od 1 klasy poznają siebie i swoje uczucia, uczą się siebie wzajemnie, uczą się komunikacji skutecznej i bez przemocy. Wiedzą gdzie stawiać granice, mówić NIE , ale i reagować gdy komuś dzieje się krzywda lub potrzebuje pomocy. Powoli, w procesie, stają się odpowiedzialni za siebie i swoje działania.
 • Stosujemy ocenianie kształtujące, dzięki któremu dzieci uczą się z kolei stawiać cele oraz definiować kryteria po których poznają, że cele te osiągnęły. Są proszone o udzielanie informacji zwrotnej poprzez ustalone wcześniej sposoby (metodniki lub znak kciukiem) czy dane zagadnienie/polecenie jest dla nich zrozumiałe: światło zielone lub kciuk w górę – wszystko OK 😊, światło żółte lub kciuk poziomo – nauczyciel zachęca do skorzystania z pomocy kolegi/koleżanki, światło czerwone/kciuk w dół – nauczyciel wyjaśnia ponownie niezrozumiałe zagadnienie.
  Nauczyciele opracowują dla dzieci wymagania edukacyjne z danego przedmiotu na poszczególne oceny tak, aby każdy uczeń mógł doświadczyć poczucia sukcesu na miarę swoich możliwości – ważne jest kształtowanie świadomości własnych umiejętności i talentów oraz chęci ich wykorzystania w 100%
  Przed lekcją czy sprawdzianem nauczyciele podają uczniom tak zwane „NaCoBeZU” czyli zasadę „na co będę zwracał uwagę” tak, by łatwiej im było pracować na lekcji czy przygotować się do sprawdzianu.
  W klasach 1-3 uczniowie nie dostają ocen, (gdyż te motywują do nauki tylko otrzymujących piątki i szóstki), ale w zamian otrzymują informację zwrotną na bazie kryteriów: co zrobiły zgodnie z założeniami, co nie do końca jeszcze się udało i nad czym należy jeszcze popracować.
  W ramach zajęć na świetlicy, przed lekcjami lub po nich, każdy z uczniów ma możliwość poprawy sprawdzianu, do skutku – do momentu w którym uzna, że otrzymana ocena lub informacja zwrotna (w przypadku klas 1-3) jest dla niego satysfakcjonująca. Celem takiego działania jest zachęcanie dzieci do rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości.
  Oczywiście są też takie obszary i działania w których poprawa jest obowiązkowa – np. dyktanda służące utrwaleniu poprawnej pisowni. 😊
 • Promujemy demokrację i samorządność mające pokazać dzieciom, że mają wpływ na własne życie.
  W ramach Samorządu Uczniowskiego dzieci przygotowują i przeprowadzają wybory, komunikują się ze społecznością szkolną poprzez radiowęzeł i dziennik elektroniczny. Uczestniczą w podejmowaniu decyzji o organizacji i przygotowaniu różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych, biorą udział w referendach.
  Zachęcamy nasze dzieci do definiowania problemów i potrzeb oraz znajdywania sposobów na ich rozwiązanie i zaspokojenie dzięki czemu w miarę upływu czasu coraz lepiej radzą sobie z porażkami.
  Jak w każdej społeczności również w naszej szkole pomiędzy dziećmi zdarzają się konflikty, które staramy się rozwiązywać poprzez rozmowy o przyczynach i potrzebach i szukamy sposobu na ich pogodzenie na zasadzie wygrany-wygrana. Dla równowagi rozmawiamy o tym co funkcjonuje dobrze, co im sprawia przyjemność , z czego są zadowolone.
 • Zapraszamy Rodziców do współtworzenia szkoły – do prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej związanych z podróżami, swoim zawodem i pasjami, do rozmów o wycieczkach czy innych projektach i wreszcie do wspólnego podejmowania decyzji o potrzebach dziecka i dostosowaniu pracy z dzieckiem. Jednocześnie zachęcamy, by równoważyć życie szkolne czasem wolnym – by rezygnować z korepetycji oraz dużej ilości zajęć dodatkowych na korzyść odpoczynku, wychodzenia na plac zabaw, utrzymywania relacji koleżeńskich czy…. zwyczajnej nudy. 😊

W związku z tym, że jesteśmy szkołą, która liczy się z potrzebami dzieci, oczekiwaniami Rodziców i ma świadomość naszych czasów – przygotowujemy dzieci do osiągania jak najlepszych wyników na sprawdzianach kończących szkołę. Robimy to jednak dopiero w ostatniej klasie, ponieważ wiemy, że poświęcenie uwagi nauce „pod testy” nie przybliża naszych dzieci ani do rozwoju ciekawości poznawczej ani umiejętności tak potrzebnych w dalszym życiu młodego człowieka. Na szczęście nasze dzieci są już do tego czasu świadome siebie, swoich mocnych i słabych stron, swoich potrzeb i możliwości i wiedzą, że wynik tego jednego czy innych egzaminów nie określa ich jako człowieka. A właśnie na poczuciu własnej wartości u dzieci zależy nam najbardziej. 😊

%d bloggers like this: